មនុស្សគ្រប់សិទ្ធដូចៗគ្នា

Cambodia Human’s rights law

សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធិ​មនុស្ស​មាន​៣​ប្រ​ភេទ​ធំៗ​៖

១. សិទ្ធិ​ស៊ី​វិល​ និង​នយោបាយ​  គឺ “សំដៅទៅរកឥស្សរភាព” ហើយរួមនាកសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅឥស្សរភាព និង​សន្តិសុខ​របស់​បុគ្គល សេរី​ភាព​ចាកផុត​ពី​ការ​ធ្វើ​ទារុណ្ឌ​កម្ម​ និង​ទេស​ភាព សេរី​ភាព​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ការ​នយោបាយ សេរី​ភាព​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ ក្នុង​ការ​សម្តែង ក្នុង​ការ​គិត ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មនសិការ និង​ក្នុង​ជំនឿ​សាសនា ព្រម​ទាំង​សេរី​ភាព​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ជា​សមាគម និង​ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ។

២. សិទ្ធិ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​សង្គម  គឺ ​”សំដៅ​ទៅ​រក​សន្តិភាព​” រួម​មាន​ដូច​ជា សិទ្ធិ​មាន​ការ​ងារ ​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ សិទ្ធិ​រស់​នៅ​ក្នុង​កម្រិត​ជីវ​ភាព​សមរម្យ សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ស្បៀង​អាហារ ទី​ជម្រក ​និង​ការ​គាំ​ពារ​សុខ​ភាព ជាដើម។

៣. សិទ្ធិ​បរិស្ថាន​ វប្បធម៌ អភិវឌ្ឍន៍ រួម​មាន​សិទ្ធិ​រស់​នៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​មួយ​ស្អាត និង​ការ​ពារ​ពី​ការ​បំផ្លិច​បំផ្លាញ សិទ្ធិ​ទទួល​នូវ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍ ផ្នែក​វប្បធម៌​នយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s