វគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្លុក

wpid-20150221_151723.jpgមាន​យុវជន​ជា​ច្រើន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំ​ក្នុង​ការ​ចែក​ចាយ​ព័ត៌​មានតាម​បណ្តាញ​សង្គម ដោយ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា ។ ដូច្នេះ​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​CCHR បាន​​ឧត្ថម​​ដល់​ស្ត្រីវ័យ​ក្មេងឲ្យ​ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ ប្លុ​ក់ ​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេ​ងាយ​ស្រួលក្នុងការ​ចែក​ចាយ​ព័ត៌ និង​ទទួល​បាន​រហ័ស​ទៅ​តាម​ស្ថាន​ភាព​សង្គម។

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ក្រុម​ស្ត្រីវ័យ​បាន​បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្លុកដល់យុវ​ជន​មក​ពី​បណ្តាញ​នានា ដើម្បីឲ្យការប្រើ​ប្រាស់​នេះ​កាន់​តែ​ទូលំ​​​ទូ​លាយ។

Advertisements

2 thoughts on “វគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្លុក

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s